Tıkla Sende Katıl

; BsYaRisMaSi.Tr.Gg


   
  Bilgi Cumhuriyeti | Genel, Paylaşım, Eğlence | Keyif & Hayat Burada
  Network Terimleri
 
ccess Network :Erişim ağı
Ad hoc network :Plansız ağ, düzensiz oluşumlu ağ
Alias network adresi :Öteki ağ adresi
All-pass network :Tüm geçiren devre
Artificial neural network: Yapay sinir ağı
Atm network :Atm ağı
Balanced network: Dengeli devre
Balanced two-port network : Dengeli iki-kapılı devre
Buffered network :Arabellekli ağ
Bus network: Veriyolu ağı
Circuit-switching network : Devre anahtarlamalı ağ
Communication network :İletişim ağı
Computer network: Bilgisayar ağı
Computer network security : Bilgisayar ağ güvenliği
Connected network : Bağlantılı devre
Data network :Veri ağı
Data transmission network :Bkz: data network
Decentralized computer network: Dağıtılmış (özeksiz) bilgisayar ağı
Decoupling network: Bağlaşım-önler devre
Democratic network: Demokratik şebeke
Dedicated network :Özgül ağ, kullanıcıya özel ağ
Deterministic network :Belirlenimci ağ
Dial-up network :Anahtarlamalı ağ
Dial-up networking :Ara-gir ağ
Digital communication network :Sayısal iletişim ağı
Digital network :Sayısal ağ
Digital data network :Sayısal veri ağı
Distributed network : Dağıtık ağ
Dnterprise network :Kurum ağı, firma ağı
Equivalent network :Eşdeğer devre
Floating network :Topraksız devre
Fully connected network :Tam bağlantılı ağ
Global Network :Küresel Ağ
Heterogeneous Network :Çoktürlü Ağ
Heterogeneous Computer Network :Çoktürlü Bilgisayar Ağı
Hierarchical network :Sıradüzensel ağ
Home network :Ev ağı
Homogeneous network :Türdeş ağ
Homogeneous computer network :Türdeş bilgisayarlar ağı
Hybrid Network :Karma Ağ
Information network :Bilgi ağı
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
Intelligent network :Akıllı ağ
Internetworking :Ağlararası
IP network :IP ağı
Linear network :Bir boyutlu ağ; doğrusal devre
Local Area Network :Yerel ağ
Local Area Network (LAN) :Yerel Alan Ağı
Local Network :Yerel Ağ
Long-haul network :Geniş alan ağı
Loop network : Döngü ağ
Mapping of a network drive :Bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
Mesh Network :Örgüsel Ağ
Message-switching network :Mesaj yönlendirme ağı
Multipoint Network :Çok Noktalı Ağ
Multiserver Network :Çok Sunuculu Ağ
N-port network :N-kapılı devre
N-terminal pair network :Bkz: n-port network
Network :Ağ, şebeke
Network access point :Ağa erişim noktası
Network access server :Bkz: access server
Network adapter :Ağ kartı, ağa uyarlama kartı
Network adapter card :Ağ bağdaştırma kartı
Network address :Ağ adresi
Network address server :Ağ adres sunucusu
Network administration :Ağ yönetimi
Network administrator :Ağ yöneticisi
Network analysis :Ağ (devre) çözümlemesi
Network analyzer :Ağ (devre) çözümleyici
Network architect :Ağ mimarı
Network backbone :Ağ omurgası
Network card :Ağ kartı
Network chip :Ağ iletişim mikrodevresi
Network citizen :Bkz: Internet user
Network components :Ağ bileşenleri
Network computer :Ağa (yapılı) bilgisayar
Network congestion :Ağ tıkanıklığı
Network control protocol :Ağ kontrol protokolü
Network database :Ağ veritabanı
Network diagram :Ağ çizeneği, ağ diyagramı
Network directory :Ağ dizini
Network domain :Ağ yönetim bölgesi
Network etiquette :Bkz: net etiquette
Network firewall :Bkz: firewall
Network head : Dağıtım başı (kablo)
Network identifier :Ağ tanıtıcı
Network interconnectivity :Ağ bağlantısallığı
Network interface :Ağ arayüzü
Network interface card (nic) :Ağ arayüz kartı
Network layer :Ağ katmanı
Network management :Ağ yönetimi, ağ işletimi
Network manager :Ağ yöneticisi
Network monitoring :Ağ gözetimi, ağ gözcülüğü
Network node :Ağ düğümü
Network object :Ağ nesnesi
Network operating system :Ağ işletim sistemi
Network operator :Ağ işletmeni
Network peripherals :Ağ çevre birimleri
Network planning :Ağ planlaması
Network printer :Ağa bağlı yazıcı
Network processor :Ağ işletim bilgisayarı, ağ iletişim mikrodevresi
Network protocol analyzer :Ağ protokol çözümleyicisi
Network resources :Şebeke özkaynakları, ağ özkaynakları
Network security :Ağ güvenliği
Network server :Ağ üzerinde paylaştırıcı, ağ sunucusu
Network services :Ağ hizmetleri
Network synthesis : Devre sentezi, devre bireşimi
Network terminator :Ağ sonlandırıcısı
Network theory :Ağ kuramı, devre kuramı
Network topology :Ağ yapısı, ağ topolojisi
Network topology :Ağ topolojisi (ilingesi)
Network transparency :Ağ saydamlığı
Network-centric computing :Ağ merkezli bilgi işlem
Networking :Ağ oluşturma,Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama)
Nonconnected network :Bağlantısız devre
Nondeterministic network :Belirlenimci olmayan ağ
One-port network :Tek kapılı devre
Nacket data network node :Paket ağı düğümü
Packet switching data network :Paket anahtarlamalı veri ağı
Packet switching network :Paket anahtarlamalı ağ
Passive network :Edilgen devre, pasif devre
Passive optical network :Pasif optik ağ
Peer-to-peer network : Denklerin ağı
Physical network :Fiziksel ağ
Power line local area network :Enerji kablosunda yerel ağ
Private network :Özel ağ
Public data network :Kamusal veri şebekesi
Public network :Kamusal ağ
Public switched network :Kamusal anahtarlamalı ağ
Rank of a network :Ağın kertesi
Red network :Güvenlikli ağ
Restart the network :Ağ bağlantısını yeniden kurmak
Ring network :Halka ağ
Scalable network :Ölçeklenebilir ağ
Secure network :Güvenli ağ
Semantic network :Anlambilimsel ağ
Series parallel network :Seri paralel devre
Shared data network :Paylaşımlı veri ağı,
Signaling network :İmleşim şebekesi işaretleşme ağı
Slotted ring network :Zaman dilimli halka ağ
Star/ring network :Yıldız/halka ağ
Storage area network :Veri depolama ağı
Switched network :Anahtarlamalı ağ
Symmetrical two-port-network :Bakışımlı iki kapılı devre
Synchronization network :Eşzamanlama şebekesi
Synchronous data network :Eşzamanlı veri ağı
Synchronous network :Eşzamanlı ağ
T-network :T-devresi
Tandem Networks :Peş peşe bağlanmış devreler
Telephone network :Telefon ağı
Teleprocessing network :Uzişlem ağı
Thin route network :Seyrek trafikli ağ
Time-delay network :Geciktirme devresi
Token ring network :Simgeli halka ağı
Tree network :Ağaç yapılı ağ
Two-port network :İki kapılı devre
Two-terminal network :Tek kapılı devre, iki uçlu devre
Talue-added network :Katma değer ağı
Virtual network :Sanal ağ
Virtual private network :Sanal özel ağ
Wide area network :Geniş iletişim ağı
Wide area network (wan) :Geniş alan ağı
Wireless data network :Telsiz veri ağı
Wireless local area network :Telsiz yerel alan ağı
Wireless network adapter :Telsiz ağ kartı
Wiring network :Kablo ağı
 

 

 
  Bugün 5 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı! İstiklal Marşı
Zirve100 Site ekle
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Site ekle